ค่าย Youth Greenovative Award 2019 (YGA2019)

ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งนักเรีย…