วิทยากร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจบุรี เขต 1 และท่าน ศน.พนภาค ผิวเกลี้ยง ไปไปแนะนำแนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปปรับการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด พร้อมกับจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพราะด้วยจังหวัดกาญจนบุรีมีครูครูส่วนหนึ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนเขตเมือง และอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ชายแดนไทยพม่า สังขละบุรี หรือศรีสวัสดิ์ที่ต้องข้ามเขื่อนไปอีกไกล ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ผมมาแนะนำคุณครูจึงเริ่มต้นด้วยการใช้กิจกรรม Unplugged Programming ไปจนถึง Block Programming…