การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010

ครูได้เขียนอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ให้นักเรียนทำตามขั้นตอนตามเอกสารนี้ครับ การติดตั้งโปรแกรม Microsoft visual studio 2010 from Nattapon

[ง32213] การใช้คำสั่ง If-Else และฟังก์ชัน ReadOnly, BackColor

ในเรื่องนี้ครูได้เพิ่มเติมเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ครับ เช่น การตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือยัง ด้วยฟังก์ชัน If-Else นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันจัดการเกี่ยวกับ Textbox นั่นก็คือการกำหนดให้ Textbox อ่านได้อย่างเดียวหรือทั้งอ่านและเขียนได้ และการใช้สีให้กับ TextBox ครับ ซึ่งมีตัวอย่างไฟล์งานและวีดีโอสอนดังนี้ ดาวน์โหลด Source Code ตัวอย่างโปรแกรม วีดีโอสอนการใช้ฟังก์ชัน If-Else, ReadOnly และ BackColor หากนักเรียนมีข้อสงสัยก็มาถามในห้องเรียนหรือผ่านทาง facebook หรือ…

[ง32213] การเขียนโปรแกรมคำนวณเลข

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic เพื่อคำนวณเลขอย่างง่ายๆ นะครับ ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้จากวีดีโอการสอนต่อไปนี้ หรือจากใบความรู้ด้านล่างครับ และนักเรียนสามารถดาวน์โหลด source code โปรแกรมที่ครูได้เขียนไว้แล้วไปศึกษาได้ครับ ดาวน์โหลด source code โปรแกรมบวกเลข วีดีโอสอนการเขียนโปรแกรมบวกเลขอย่างง่าย ใบความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณเลข 

[ง32213 #5] การเพิ่มฟอร์มและฟังก์ชันเปิดฟอร์ม

สำหรับในกรณีที่นักเรียนพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสามารถมากขึ้น หน้าต่างโปรแกรมหรือฟอร์ม1 เพียงฟอร์มเดียวคงไม่พอ โปรแกรมของนักเรียนอาจจะมีการทำงานหลายๆ หน้าต่างหรือหลายฟอร์มด้วยกัน ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างฟอร์มใหม่เพิ่มเข้าไปในโปรแกรมได้ และนักเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งเพิ่อเปิดฟอร์มต่างๆ ได้จากวีดีโอและใบความรู้ต่อไปนี้ครับ ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเพิ่มฟอร์มและคำสั่งเปิดฟอร์ม from Nattapon

[ง32213 #4] การใช้ MessageBox และฟังก์ชันปิดโปรแกรม

สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการใช้งาน MessageBox ครับ ซึ่ง MessageBox ก็คือกล่องข้อความหรือกล่องโต้ตอนที่เปิดขึ้นมาเมื่อเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับโปรแกรม เช่น กล่องข้อความเตือนว่ากรอกข้อมูลผิดหรือไม่ครบถ้วน เป็นต้น และอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันปิดโปรแกรมครับ โดยทั่วไปนักเรียนอาจจะปิดโปรแกรมจากกากบาทสีแดงตรงมุมบนขวาใช่มั๊ยครับ แต่ต่อไปนี้เราสามารถสร้างปุ่มปิดโปรแกรมของเราขึ้นมาได้เอง ทั้งสองเรื่องนี้นักเรียนสามารถศึกษาได้จากวีดีโอและใบความรู้ต่อไปนี้ได้เลยครับ ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ message box และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม from Nattapon

[ง32213 #2] แนะนำโปรแกรมและการใช้งาน MS Visual Studio 2010 เบื้องต้น

สวัสดีครับนักเรียน ในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษา Visual Basic ครับ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนได้จาก video และใบความรู้ต่อไปนี้ครับ 1. วีดีโอแนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการเริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม การบันทึกและรันโปรแกรม

[ง32213 #1] แนะนำรายวิชาและเตรียมความพร้อมสู่การเรียน

ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนนี้ครูขอแนะนำรายวิชาและสำรวจข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนนะครับ ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่ครูนำเสนอในแต่ละสัปดาห์นั้น ครูจะนำเสนอเป็นลำดับขั้นของการสอนไปเรื่อง เพื่อที่ว่านักเรียนที่ขาดเรียนจะสามารถติดตามงานและเรียนรู้ได้ทันเพื่อนนะครับ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือใช้เว็บไซต์ของครูเว็บนี้เป็นแหล่งข้อมูลทบทวนบทเรียนก็ได้ครับ โดยในชั่วโมงแรกนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบ้ติตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับ 1. เรามาดูกันซิว่า คนดัง คนในวงการไอที เค้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างจากวีดีโอนี้ครับ

VB : ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง Form Login

ใบความรู้นี้จะแนะนำการสร้างหน้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งนักเรียนสามารถลองทำตามได้ตามใบความรู้ต่อไปนี้ครับ ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง form login from Nattapon

VB : ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง MDI Form

MDI Form หรือการสร้างฟอร์มย่อยๆ นั่นเองครับ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากใบความรู้นี้นะครับ ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง mdi form from Nattapon

VB : ใบความรู้ที่ 8 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ

ใบความรู้นี้แนะนำการใช้คำสั่งเพื่อเปิดรูปภาพ บันทึกรูปภาพ และลบรูปภาพ ครับ ใบความรู้ที่ 8 เรื่องโปรแกรมเปิดรูปภาพ from Nattapon