Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 12 การประยุกต์ใช้ Ultrasonic

คลิปนี้แนะนำการประยุกต์ใช้ …

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 11 Ultrasonic

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการใช้งา…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 10 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

คลิปนี้แนะนำการใช้งานเซนเซอ…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 9 LDRและระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

ระบบนี้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบ…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 8 Servo Motor

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการใช้งา…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 7 DC Motor

คลิปนี้แสดงตัวอย่างการสั่งง…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 6 การใช้งาน Piezo

Piezo เป็นแหล่งกำเนิดเสียง …

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 5 การใช้งานสวิตซ์

การใช้งานสวิตซ์เพื่อควบคุมห…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 4 ควบคุมความเร็วไฟวิ่งด้วย VR

ปรับแต่งไฟวิ่งในคลิปที่ผ่าน…

Arduino & Microcontroller การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วย Tinkercad ตอนที่ 3 วงจรไฟกระพริบและวงจรไฟวิ่ง

คลิปนี้แนะนำพื้นฐานของการพั…