การเขียนโครงงาน

ใบความรู้ที่ 16 การเขียนโคร…

การ publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ใบความรู้ที่ 15 การ publish…

เมนูออกจากบทเรียน

ใบความรู้ที่ 14 เมนูออกจากบ…

การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ

ใบความรู้ที่ 13 การสร้างแบบ…

การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย

ใบความรู้ที่ 12 การสร้างแบบ…

การใส่ไฟล์วีดีโอให้กับเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การใ…

การใส่ไฟล์เสียงให้กับเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การใ…

การแก้ไขปุ่มควบคุมบทเรียน

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การแก…

การสร้างเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การสร…

การสร้างหน้าจุดประสงค์รายวิชา

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การสร…