การเขียนโครงงาน

ใบความรู้ที่ 16 การเขียนโครงงาน View more documents from Nattapon

การ publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ใบความรู้ที่ 15 การ publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน View more documents from Nattapon

เมนูออกจากบทเรียน

ใบความรู้ที่ 14 เมนูออกจากบทเรียน View more documents from Nattapon

การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ

ใบความรู้ที่ 13 การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ View more documents from Nattapon

การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย

ใบความรู้ที่ 12 การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย View more documents from Nattapon

การใส่ไฟล์วีดีโอให้กับเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การใส่ไฟล์วีดีโอให้กับเนื้อหาบทเรียน View more documents from Nattapon

การแก้ไขปุ่มควบคุมบทเรียน

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การแก้ไขปุ่มควบคุมบทเรียน View more documents from Nattapon

การสร้างเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การสร้างเนื้อหาบทเรียน View more documents from Nattapon

การสร้างหน้าจุดประสงค์รายวิชา

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การสร้างหน้าจุดประสงค์รายวิชา View more documents from Nattapon

การปรับแต่งปุ่ม

ใบความรู้ที่ 6 เรื่องการปรับแต่งปุ่ม View more documents from Nattapon