การเขียนโครงงาน

ใบความรู้ที่ 16 การเขียนโคร…

การ publish บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ใบความรู้ที่ 15 การ publish…

เมนูออกจากบทเรียน

ใบความรู้ที่ 14 เมนูออกจากบ…

การสร้างแบบทดสอบชนิดเติมคำตอบ

ใบความรู้ที่ 13 การสร้างแบบ…

การสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย

ใบความรู้ที่ 12 การสร้างแบบ…

การใส่ไฟล์วีดีโอให้กับเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การใ…

การแก้ไขปุ่มควบคุมบทเรียน

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การแก…

การสร้างเนื้อหาบทเรียน

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การสร…

การสร้างหน้าจุดประสงค์รายวิชา

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การสร…

การปรับแต่งปุ่ม

ใบความรู้ที่ 6 เรื่องการปรั…