Arduino Lab3: Resistor and Variable Resistor

แลปปฏิบัติการครั้งนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวต้านทาน การคำนวณค่าตัวต้านทานโดยดูจากสีต่างๆ ที่ปรากฎบนตัวต้านทานครับ รวมไปถึงการคำนวณค่าตัวต้านทานเพื่อเลือกใช้ตัวต้านทานในการต่อวงจรต่าๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนจะได้ใช้ตัวต้านทางปรับค่าได้ หรือ Variable Resistor ในการนำมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาหรือต่อวงจรประเภทต่างๆ ครับ เช่น การควบคุมความเร็วของวงจรไฟวิ่งครับ ดาวน์โหลดเอกสารการสอนที่นี่