เตรียมความพร้อมในการสร้าง Application บน SmartPhone

ในส่วนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน นั่นคือการสร้าง Application บน SmartPhone ด้วย MIT App Inventor ครับ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ www.gmail.com เพื่อสมัคร gmail (gmail เท่านั้น e-mail อื่นไม่สามารถใช้ได้ครับ) 2. ทำ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน เพื่อครูจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนครับ 3. ศึกษา Course…