ประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯ โรงเรียน

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากมร ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน กกฐ. นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 2558