นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแทนนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วันที่ 11 พ.ค. 2558