VB : ใบความรู้ที่ 6 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด

ใบความรู้นี้เป็นการแนะนำการใช้ฟังก์ชัน If-Else ครับ สำหรับเขียนโปรแกรมตัดเกรด ซึ่งนักเรียนสามารถนำฟังก์ชันนี้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ ได้ ใบความรู้ที่ 6 เรื่องโปรแกรมตัดเกรด from Nattapon

VB : ใบความรู้ที่ 5 เรื่องโปรแกรมคำนวณเลข

ใบความรู้ที่ 5 นี้จะแนะนำการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเลขอย่างง่ายครับ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการคำนวณขั้นสูงต่อไป ใบความรู้ที่ 5 เรื่องโปรแกรมคำนวณเลข from Nattapon

VB : ใบความรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010

สำหรับใบความรู้นี้จะเริ่มสอนให้นักเรียนรู้จักการเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic ครับ รวมทั้งการการใช้งานเครื่องมือ การใช้คำสั่งอย่างง่ายทั่วไปครับ ใบความรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วย visual basic 2010 from Nattapon

ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น

ในส่วนนี้ครูจะแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น ครับ โดยเราจะใช้ภาษา Basic ในการพัฒนาแอพลิเคชั่น ซึ่งเราจะเลือกพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น และส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมที่นักเรียนควรรู้ ซึ่งสามารถจะศึกษาได้จากใบความรู้ต่อไปนี้ครับ (สามารถดาวน์โหลดได้) ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น from Nattapon

VB : ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ MessageBox และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม

ใบความรู้นี้เป็นการแนะนำการใช้ MessageBox เพื่อแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนสำหรับนำไปปรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป และการใช้ฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรมครับ นักเรียนสามารถศึกษาได้จากใบความรู้ต่อไปนี้ ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ message box และฟังก์ชันเปิดปิดโปรแกรม from Nattapon ขอขอบคุณ : http://visual-studio-basic.blogspot.com

VB : ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น

ใบความรู้นี้เป็นการแนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เบื้องต้น พร้อมกับแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมขั้นพื้นฐานครับ ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น from Nattapon