สอบ SKR Pretest’65 [ดูแลระบบ]

ปีนี้การสอบ SKR Pretest ของ…