รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศรับรองหลักสูตร-ครั้งที่-2-45-หลักสูตร.pdf

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/02/ประกาศรับรองหลักสูตร-ครั้งที่-1-29-หลักสูตร.pdf

ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/02/51246-3628.pdf