KB-IDE + ESP32 + Blynk อ่านค่าจากอุปกรณ์บน ESP32 มาแสดงบน Blynk โดยใช้ KB-IDE

วิธีการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ ESP32 มาแสดงบน Serial Monitor และนำมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน Blynk ครับ #esp32 #blynk #kbide

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.