เขียนไพทอนรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บในตัวแปร

คลิปนี้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น ในเรื่องของการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บที่ตัวแปรครับ ซึ่งจะขอแนะนำไว้ 3 รูปแบบเบื้องต้น ได้แก่ การรับค่าอักขระหรือข้อความ การรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม และการรับค่าตัวเลขทศนิยม

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA