ดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์และโรงเรียนระยองวิทยาคม

ดูงานกำเนิดวิทย์ ระยองวิทยาคม

วันที่ 19 .. 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนำคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับนักเรียน ม.ปลาย ปีละ 72 คน จัด 4 ห้องเรียนๆ ละ 18 คน ในการจัดการเรียนการสอน ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching โดยการสอน 1 ห้องเรียนจะมีครูเข้าสอนพร้อมกัน 3 คน เช่น วันนี้เรียนไฟฟ้า ครูที่ถนัดไฟฟ้าก็จะเป็นผู้สอนหลัก อีกสองคนเป็นโค้ช โดยมีการออกแบบการสอนร่วมกัน ใช้เอกสาร ใบกิจกรรมต่างๆ เหมือนกันที่ทำร่วมกัน

นักเรียนที่เข้าศึกษาได้จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนโดยไม่ผูกมัดจนถึงปริญญาเอกครับ

ลักษณะเด่นที่ผมชอบของที่นี่คือการจัดหลักสูตรที่มีหลักสูตรพื้นฐานปกติ เรียนตามที่ สพฐ.กำหนดในหลักสูตรแกนกลาง แล้วยังมีหลักสูตรวิชาเลือกที่นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจจริงๆ เช่น เด็กๆต้องการเรียนเกี่ยวกับ Microcontroller ก็จะมาเรียนด้านนี้แบบเจาะลึกไปเลย อยากเรียนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ก็จะมาเรียนด้านนี้แบบเจาะลึกเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เด็กรู้ตัวตนตัวเองว่าชอบทางด้านนั้นจริงหรือไม่ สุดท้ายแล้ว เมื่อเค้าจบ ม.6 เค้าก็จะรู้ว่าอยากเรียนอะไร ชอบอะไร บางคนเข้ามาโดยมีเป้าหมายว่าจบ ม.6 จะไปเรียนแพทย์ แต่ก็มาเปลี่ยนแปลงความคิดภายหลังเพราะการจัดหลักสูตรตามความสนใจของนักเรียนจริงๆ แบบนี้ครับ

เด็กๆ ที่จบที่นี่ไม่ได้มีแต่เก่งเรื่องเรียนอย่างเดียว แต่เป้าหมายของที่นี่ที่ท่านผู้อำนวยการได้แนะนำคือ โรงเรียนมีการบ่มเพาะนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้านทักษะการวิจัย และด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งมีหลักฐานมีวิธีการที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้หรือปรับใช้ได้ครับ

—————————

โรงเรียนระยองวิทยาคม โรงเรียนนี้ผมได้ยินชื่อเสียงมานาน เพราะเวลาไปแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ก็จะเจอนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นตัวแทนของศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา 4-5 คน จาก 6 คนครับ พอเข้ามาเรียนรู้แนวทาง นโยบาย หลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนก็เชื่อได้ทันทีว่าโรงเรียนมีการวางแผนการมาดีจริงๆ

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสูตร ผมเองก็ดูเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ที่รับฟังและเรียนรู้มาก็คือโรงเรียนมีห้องเรียน Smart Com .ต้น และ วิทย์คอม ม.ปลายครับเด็กๆกลุ่มนี้ก็จะได้รับการเรียนรู้ในรายวิชาพิเศษๆเพิ่มเติมอีกและมีข้อกำหนดเรื่องของการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เด็กๆ ประสบความสำเร็จได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่สำคัญของครูที่ผมต้องขอชื่นชม เพราะคุณครูที่นี่คอยกำชับ สนับสนุน และส่งเสริมนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในเวลาแบบจริงๆ จังๆ ครับ

—————————-

นี่ก็เป็นข้อสรุปเล็กๆ น้อยๆ ที่ผมได้จากการมาศึกษาดูงานของทั้งสองโรงเรียนในวันนี้ที่อยากจะส่งต่อให้กับคุณครูได้ศึกษาเป็นแนวทางในการนำไปจัดการเรียนการสอนครับ

หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคุณครูบ้างนะครับ

ครูณัฐพล บัวอุไร

 

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์”

สำหรับวันนี้…ได้รับเกียรติจากเพื่อนครู คณะครู และคณะผู้บริหารของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้ไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32” ครับ … ซึ่งก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งก็คือนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ครับ … แม้ว่าจะมีน้อง ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนโปรแกรมครั้งนี้ด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ไม่แพ้พี่ ม.4 เลยทีเดียว … วันนี้ผมก็เลยขอนำเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้หรือนำไปใช้สอนนักเรียนครับ ตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้เลย…

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2566

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ปีนี้ได้นักเรียนมาจากงานแสดงผลงานบูรณาการ ม.4 รายวิชาวิทยาการคำนวณครับ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถด้านการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วย Roblox และเป็นลูกศิษย์ห้องผมที่เป็นครูประจำชั้นด้วย … ความโชคดีคือนักเรียนมีความขยัน ตั้งใจ และผลงานทั้งหมดนักเรียนตั้งใจทำขึ้นมาเองเลย ทำให้ผลงานออกมาดีเกินคาด และสามารถนำเสนอให้กรรมการรับฟังได้อย่างดีเลย ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาในที่สุด … แต่ปีนี้การแข่งขันระดับชาติได้ประกาศงดการจัดการแข่งขันไปแล้วครับ แต่ถึงจะไม่ได้ไปแข่งต่อ แต่ผลงานนี้เชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดหรือนำเสนอเกมในรูปแบบอื่น ๆ ตามความถนัดของตนเองบนเวทีอื่นได้ต่อไปอย่างแน่นอน

ผลการคัดเลือก นร.เข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 13 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.