MOU ลงนามความร่วมมือระหว่าง สกร. กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูณัฐพล บัวอุไร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 … บันทึกข้อตกลง MOU นี้ จะเปิดโอกาสให้ สกร. ได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ และมีโอกาสเข้า ม.เกษตรศาสตร์ มากขึ้น โดยเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดเลือกครับ

งานบูรณาการและนิทรรศการแสดงผลงานบูรณาการนักเรียน ม.1-5

กิจกรรมบูรณาการชิ้นงาน ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการลดภาระงานแต่ละรายวิชา โดยการพิจารณาชิ้นงานหลักที่นักเรียนต้องทำในแต่ละรายวิชา นำมาบูรณากาเป็นชิ้นงานเดียวที่สามารถประเมินและให้คะแนนได้ทุกรายวิชาหรือวิชาหลัก โดยดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา  การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศติดตามผลและประเมินโครงการ  เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ผลการดำเนินงานช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะการทำงานของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามหลักสูตรและลดภาระงานจากการเรียนทุกรายวิชา

กิจกรรมบูรณาการชิ้นงานของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จึงเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงสมรรถนะของตนเองอย่างรอบด้าน โดยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีในการทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้งานระดับชั้น ม.1-5 มีความแตกต่างและหลากหลายต่างกันไปตามความรู้ความสามารถ ดังนี้ครับ

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

มุทิตา…กษิณาลัย สกร. 2565

ปีนี้ที่โรงเรียนมีคุณครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่านครับ สำหรับคุณครูทั้ง 3 ท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ และส่วนหนึ่งก็เป็นบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนผมให้ประสบความสำเร็จในการทำงานหรือได้รับโอกาสในหลาย ๆ เรื่องครับ ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านครับ

สอบ SKR Pretest’65 [ดูแลระบบ]

ปีนี้การสอบ SKR Pretest ของโรงเรียนยังคงรับสมัครเหมือนเดิม เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ที่พัฒนาไว้ครับ แต่ปัญหาใหม่ของปีนี้คือ การสอบก็ต้องออนไลน์ด้วย เป็นงานยากพอสมควรที่จะวางแผนให้การสอบราบรื่นไปได้ด้วยดี โดยสิ่งที่เราวางแผนไว้คือ ใช้ Google Classroom นี่ล่ะครับ ด้วยเด็กนักเรียน ป.4-6 ที่สมัครเข้ามาในระบบร่วม 1,800 คน แบ่งห้อง Google Classroom เป็นห้องละ 40 คน ได้ 45 ห้องสอบ…

ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนพิเศษ GEP ม.2

ปีนี้ค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน 3 เรื่องครับ ได้แก่ หุ่นยนต์อัตโนมัติด้วย Microbit การสร้าง Motion Infographic และการวาดการ์ตูน Comic Strip เป็นค่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร สสวท. ม.2 ค่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค. 2562 ครับ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วันที่ 26-27 ก.ย. 2562 ครับ ปีนี้เราเตรียมพร้อมและตั้งใจมากๆ ที่จะปั้นเด็กกลุ่มนี้ให้เข้าไปไปเวลา สอวน. ในระดับลึกๆ ให้ได้ ก็ด้วยประการแรกคือเป็นเด็กกลุ่มที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ อนาคตอาจจะเรียนทางด้านนี้ ประการที่สองคือเพื่อให้พวกเค้าได้เกียรติบัตรในค่าย 2 ขึ้นไปเพื่อนำไปยื่นพอร์ทได้ครับ การอบรมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือและเสียสละเวลาจากพี่ๆ ม.6 ที่ไปแข่งขัน สอวน. ระดับชาติมาแล้วเมื่อเดือน มิ.ย….

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ศึกษาดูงานศูนย์ ICT สกร.

วันที่ 26 ก.ย. 2562 คณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครับ ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีฯ ก็ได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูคอมพิวเตอร์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาออกแบบและเทคโนโลยีครับ รวมทั้งงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย ระบบรับสมัครนักเรียน ระบบเกรดออนไลน์ เป็นต้น

คณะครูบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีฯ​ สวนกุหลาบฯ รังสิต

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้การต้อนรับคณะครูจากประเทศบังคลาเทศในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร การจัดกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์ฯ และของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี และครูเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ  

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าค่าย 1

วันนี้ (20/8/62) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าน ผอ.วรพันธ์ แก้วอุดม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานและเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 1 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีนี้ รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ถือได้ว่ามีนักเรียนที่สนใจเข้าสอบ สอวน.คอมพิวเตอร์ มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งมีถึงเกือบ 80 คน…