MOU ลงนามความร่วมมือระหว่าง สกร. กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูณัฐพล บัวอุไร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 … บันทึกข้อตกลง MOU นี้ จะเปิดโอกาสให้ สกร. ได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้ และมีโอกาสเข้า ม.เกษตรศาสตร์ มากขึ้น โดยเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดเลือกครับ