[การออกแบบและเทคโนโลยี] Business Plan

1-6 Business Plan โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] Design Thinking

1-5 Design Thinking โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] Pain Point and Gain Point

1-4 Pain Point & Gain Point โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

1-3 ระบบทางเทคโนโลยี โดย ณัฐพล บัวอุไร