เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 2 โปรแกรมย่อยของหุ่นยนต์เต่า

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 2 โปรแกรมย่อยของหุ่นยนต์เต่า ในเอกสารนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันครับ