การอบรมสร้างรายได้จาก Social Media

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การสร้างรายได้จาก Social Media ครับ ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 100 คน และคุณครูจำนวน 10 คน วิทยากรเป็นทีมคุณครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตครับ อบรมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ….