การเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader ที่สำนักใหญ่ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 ครับ

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ Office Google นี้ ก็ตื่นเต้นพอสมควร บรรยากาศภายในต้องบอกว่าน่าอยู่น่าทำงานจริงๆ

แต่ครั้งนี้จะขอพูดถึงโครงการและกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ครับ

กิจกรรมในครั้งนี้ Google ตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาครูในทุกสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทั้ง 50 คน ให้มีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาประกอบกับการใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในวิชาวิชาวิทยาการคำนวณเข้ามามีส่วนช่วย

กิจกรรมที่นำเสนอในช่วงแรกก็จะเป็นกิจกรรม Unplugged Programming ซึ่งก็คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดเชิงคำนวณ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับ เหมาะกับการนำเข้าสู่บทเรียนหรือการเรียนการสอนให้เข้าใจสาระของแนวคิดเชิงคำนวณในช่วงแรก

หลังจากจบกิจกรรม Unplugged แล้วก็เป็นกิจกรรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงคำนวณ โดย Google ได้พัฒนาเครื่องมือที่คุณครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีก็คือ CS First ครับ [csfirst.withgoogle.com]

CS First คุณครูสามารถจัดการชั้นเรียนของตนเองได้ โดยให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่จัดไว้ ภายในนี้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากกมาย เช่น การทำแอนิเมชัน เกม ฯล​ฯ​ โดยจะมีวีดีโอสอนในเบื้องต้น และมีภารกิจให้ปฏิบัติเพื่อเป็นการทดสอบครับ

ในส่วนสุดท้ายคุณครูในแต่ละสาขาวิชาก็ได้นำเสนอแนวคิดการนำเทคนิคการสอนโดยใช้ Unplugged Programming ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาของตนเอง เช่น ครูศิลปะนำเสนอการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องทฤษฎีสี ครูภาษาอังกฤษนำไปใช้เรื่องการสอนการอ่านคำศัพท์ระดับ ป.1 เป็นต้น

ซึ่งโดยสรุปแล้ว ถือได้ว่าคนได้ที่รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นผู้ที่โชคดีมากๆ ครับ แต่ภารกิจของคุณครูทั้ง 50 ท่านก็ไม่ได้เรียนรู้และจบเพียงเท่านี้ ทุกท่านยังต้องนำความรู้และทักษะที่ได้รับเผยแพร่ต่อในโรงเรียนและจังหวัดของตนเองด้วย

สำหรับตัวผมเองที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่างตัวชี้วัด การทำหนังสือเรียน คู่มือครู รายวิชาวิทยาการคำนวณ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รายวิชานี้ไม่ได้อยู่ที่ครูคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น แต่คุณครูทุกกลุ่มรายวิชาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาตนเองได้

ซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือนักเรียนของเรานั่นเอง ที่จะมีทักษะ ความรู้ เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ครับ

Related Posts

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

อบรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Liveworksheets

การอบรมออนไลน์การสร้างสื่อการสอนแบบ Active Learning ด้วย Liveworksheets นี้ เป็นการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย นำไปใช้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยในภาคเรียนนี้มีเป้าหมายคือการพัฒนาครูให้สามารถสร้างสื่อด้วย Liveworksheets และนำไปใช้งานได้ ดังนี้

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา “สวนกุหลาบสร้างสรรค์นวัตกรรม นำคุณภาพสู่สถาบัน” ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ท

ศึกษาดูงานโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (19 ส.ค. 2565) เป็นวันที่ฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน โดยท่านรองผู้นอำวยการได้นำคณะครูในฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ​ และหัวหน้างานทางวิชาการมาศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรีครับ

ทางโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์​ นำโดยท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการได้ให้การต้อนรับคณะของโรงเรียนเราเป็นอย่างดี ท่านได้แนะนำโรงเรียน และกล่าวต้อนรับ ชมวิดีทัศน์โรงเรียน และพูดคุยในภาพรวมของการดำเนินงานฝ่ายบริหารวิชาการในห้องประชุมกันสักพักหนึ่งครับ

นำเสนอผลงานโรงเรียนในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมกรรมการสถานศึกษาฯ

วันนี้ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้นำเสนอผลงานทางวิชาการและ Best Practice ของโรงเรียน ซึ่งก็คือ “SKR Online Learning Platform” ซึ่งผมได้พัฒนาและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 โดยครูทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นเครื่องมือที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ง่ายและสะดวกครับ ซึ่งในงานนี้ได้นำเสนอผลงานต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

หลังจากไปอบรมเป็นผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษามาเป็นเวลา 4 วัน ตอนนี้ก็ต้องมาจัดค่ายขยายผลลงสู่ลูกเสือครับ … สำหรับค่ายนี้ เราเอาลูกเสือไปจัดอบรมร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จัดอบรมแบบ 3 วัน 2 คืน ครับ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.