[c language #5] ตัวแปรและ Text Formatting

ตัวแปร (variable) คือสิ่งที่จะช่วยเราจำค่าต่างๆ ไว้แสดงค่าหรือคำนวณภายหลัง โดยตัวแปรเหล่านี้จะเก็บค่าเอาไว้ในหน่วยความจำ (Memory) ของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

การประกาศตัวแปร (Declarations) ก่อนที่เราจะนำตัวแปรมาใช้ได้ เราต้องประกาศตัวแปรเสียก่อน โดยมีรูปแบบดังนี้

int number;

char letter;

ชนิดของตัวแปร

Type name                                   meaning                                                                                          Format

char                                                ใช้เก็บตัวอักษรหรืออักขระ 1 ตัว (Character)                                      %c

int                                                    ใช้เก็บเลขจำนวนเต็ม (Integer)                                                            %d

float                                                 ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง (Floating number)                                      %f

double                                            ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง ที่มีขนาดใหญ่กว่า float                                  %lf

การกำหนดค่าตัวแปร คือการเปลี่ยนค่าที่ตัวแปรนั้นๆ เก็บไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งเป็นค่าที่กำหนดขึ้น

int x;

x = 5;

บรรทัดแรกคือการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า  x  ไว้เก็บข้อมูลประเภทเลขจำนวนเต็ม (Integer)
บรรทัดที่สอง คือการกำหนดค่าตัวแปร ในที่นี้เป็นการกำหนดค่า 5 ลงในตัวแปร x

เราสามารถกำหนดค่าตัวแปรพร้อมๆ กับการประกาศตัวแปรได้ ดังนี้

int x = 5;
char c = ‘A’;

ภาษาซีมีกฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อตัวแปรดังนี้
1.  ต้องประกอบขึ้นจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมาย  _  (Underscore) เท่านั้น
2.  อักขระตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมาย  _  เท่านั้น (ห้ามเป็นตัวเลข)
3.  ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นคนละตัวกัน เช่น Salary และ SALARY เป็นชื่อที่แตกต่างกัน
4.  มีความยาวไม่เกิน 31 อักขระ
5.  ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (Reserved word)

———————————————————————-

Text Formatting

คำสั่ง printf() นอกจากจะใช้แสดงผลข้อความธรรมดาๆ แล้ว ยังสามารถจัดรูปแบบให้กับข้อความได้อีกด้วย ซึ่งชื่อเต็มๆของ printf  ก็คือ print formatted นั่นเอง

ตัวอย่างโค๊ด

int x = 5, y = 7;

char c = ‘A’;

float r = 5.55;

printf(“Value of x + y = %d”, x + y);

printf(“Value of c = %c”, c);

printf(“Value of r = %f”, r);

ผลลัพธ์

Value of x + y = 12

Value of c = A

Value of r = 5.550000

โจทย์ท้าดวล!!! (5 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม โดยมีการประกาศค่าตัวแปรดังต่อไปนี้ และแสดงผลค่าของตัวแปรออกทางหน้าจอ ดังตัวอย่างผลลัพธ์

กำหนดตัวแปร

char str = ‘Z’;

float grade = 3.55;

int number1 = 50, number2 = 100;

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงออกทางหน้าจอ

Number1 – Number2 = -50

Number1 / Number2 = 0

My grade is 3.55

My char is Z

ทำเสร็จแล้ว…จะช้าอยู่ใยล่ะครับ ส่งมาให้ครูตรวจได้เลย โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้เพื่อส่งคำตอบ

answer

ตรวจผลการส่งได้จากลิงค์นี้เลยครับ ตรวจผลการส่ง

Related Posts

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ความรู้กับการแก้ปัญหาและสิทธิและการคุ้มครองผลงาน

เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีคือเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนควรให้ความสำคัญก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพียงพอสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ทำให้ผลงาน ชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อมีองค์ความรู้แล้ว เมื่อเริ่มพัฒนาชิ้นงานก็ต้องมีทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตัด เจาะ ออกแบบ หรือการเขียนโปรแกรมก็ตาม ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นทักษะขั้นสูงหรือไม่สามารถทำด้วยตนเองได้จริง ก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการได้ครับ และนี่คือเอกสารที่ผมใช้บรรยายและสอนนักเรียนในครั้งนี้ครับ 1-8 ความรู้และสิทธิ โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] “กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม” (Engineering Design Process)

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 ชิ้นงานครับ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำโครงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ หรือใช้เทคนิค ต้องเขียนโปรแกรมอะไรระดับสูง แต่เป็นการใช้การระดมความคิด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าไปจับหรือแสดงกระบวนการแก้ปัญหาครับ เอกสารการสอนนี้มีเนื้อหาบทเรียนมาจากหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างการทำโครงงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเห็นภาพได้อย่าชัดเจนครับ 1-7 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.