อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

http://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/6/IMG064.jpg?et=sCLJe2E%2CP70bmCyNF3q2NQ&nmid=439725440ไปอยู่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามา 3 วันครับ ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการของครุสภาร่วมกับวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความมีคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน

การเข้าอบรมครั้งนี้นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ก็ยังมีเนื้อหาความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายในเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง ได้แก่

 • ศาสนากับวิถีชีวิตครูhttp://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/1/IMG058.jpg?et=QA7%2CqbyCGX6wOifS0tziSA&nmid=439725440
 • ความคิดรากฐานแห่งการสอน
 • การบริหารจิต
 • กฎแห่งกรรม
 • พระคุณครู : จรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • เกราะ 5 ชั้น และคุณธรรม 4 ประการ
 • การบวนกาารสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
 • ศาสนพิธีเบื้องต้น
 • การส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนา
 • การสร้างเครือข่ายครูดี
 • ต้นแบบครูดี

ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากทีเดียวครับ ซึ่งนอกจากจะได้นั่งสมาธิ ถือศีล 8 แล้ว ยังได้รับความรู้ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น แต่ปัญหาอย่างเดียวคือปวดขามากครับ เพราะต้องนั่งกับพื้นตลอดทั้งวันhttp://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/7/IMG065.jpg?et=lzd4vpyArdiI9XDtbzI7YQ&nmid=439725440

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ ครุสภาและหน่วยงานที่จัดก็ได้คัดเลือกครูอีก 40 ท่าน เพื่อไปต่อครับ ไปอบรมต่ออีก 5 วัน แต่ยังไม่มีกำหนดการว่าจะไปที่ไหน ตอนไหน ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครใจไปต่อ (เหมือน the star เลย)

สุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนให้คุณครูหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นก็ได้ หันมาเข้าวัด ปฏิบัติกรรมฐาน รักษาศีลกันเยอะๆ นะครับ และก็ขอให้ภูมิใจได้เลยที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชน เพราะเรามีหลักธรรมที่มีค่า และสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริงครับ

ผมก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ด้วยนะครับ

ธรรมะสวัสดี.

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์”

สำหรับวันนี้…ได้รับเกียรติจากเพื่อนครู คณะครู และคณะผู้บริหารของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ให้ไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT ด้วยบอร์ด ESP32” ครับ … ซึ่งก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบอัตโนมัติให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งก็คือนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ครับ … แม้ว่าจะมีน้อง ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนโปรแกรมครั้งนี้ด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ไม่แพ้พี่ ม.4 เลยทีเดียว … วันนี้ผมก็เลยขอนำเอกสารการอบรมมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้หรือนำไปใช้สอนนักเรียนครับ ตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้เลย…

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2566

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4-6 ปีนี้ได้นักเรียนมาจากงานแสดงผลงานบูรณาการ ม.4 รายวิชาวิทยาการคำนวณครับ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถด้านการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วย Roblox และเป็นลูกศิษย์ห้องผมที่เป็นครูประจำชั้นด้วย … ความโชคดีคือนักเรียนมีความขยัน ตั้งใจ และผลงานทั้งหมดนักเรียนตั้งใจทำขึ้นมาเองเลย ทำให้ผลงานออกมาดีเกินคาด และสามารถนำเสนอให้กรรมการรับฟังได้อย่างดีเลย ซึ่งก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาในที่สุด … แต่ปีนี้การแข่งขันระดับชาติได้ประกาศงดการจัดการแข่งขันไปแล้วครับ แต่ถึงจะไม่ได้ไปแข่งต่อ แต่ผลงานนี้เชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดหรือนำเสนอเกมในรูปแบบอื่น ๆ ตามความถนัดของตนเองบนเวทีอื่นได้ต่อไปอย่างแน่นอน

ผลการคัดเลือก นร.เข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 13 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.