เอกสาร python มัธยม: ตอนที่ 4 คำสั่งแสดงผล – รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย

เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนที่ 4 คำสั่งแสดงผล – รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย หลังจากที่นักเรียนเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของภาษาไพทอนด้วยการเขียนโปรแกรมโดยใช้โมดูล turtle ไปแล้ว ลำดับต่อไปนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าใจโครงสร้างคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การแสดงผลข้อมูล การรับค่าข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด และการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลอย่างง่ายครับ