พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน (แสดงผล รับค่า และโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย)

คลิปวิดีโอต่อไปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ได้แก่ การแสดงผล การรับค่า และการเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่าย) โดยใช้ฟังก์ชัน print input และการเขียนโปรแกรมคำนวณ BMI เบื้องต้นครับ