[c language #9] If-Else

คำสั่ง If-Else เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้

if(เงื่อนไข)

{

คำสั่ง1;

คำสั่ง2;

.

คำสั่ง n;

}

โปรแกรมนี้จะทำคำสั่ง 1-n หรือทำคำสั่งใน { } ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง

หรือ

if(เงื่อนไข)

{

คำสั่ง 1;

}

else

{

คำสั่ง 2;

}

โปรแกรมนี้จะทำคำสั่ง 1 เมื่อเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง และจะทำคำสั่ง 2 เมื่อเงื่อนไขหลัง if ไม่เป็นจริง

กรณีมีมากกว่า 1 เงื่อนไข

if(เงื่อนไข 1)

{

คำสั่ง 1;

}

else if(เงื่อนไข 2)

{

คำสั่ง 2;

}

else

{

คำสั่ง 3;

}

โปรแกรมจะทำคำสั่ง 1 เมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง

โปรแกรมจะทำคำสั่ง 2 เมื่อเงื่อนไข 2 เป็นจริง

โปรแกรมตจะทำคำสั่ง 3 เมื่องเงื่อนไข 1 และ 2 เป็นเท็จ

 

ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขมากกว่า-น้อยกว่า

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int x,y;

printf(“Input your number1 : “);

scanf(“%d”,&x);

printf(“Input your number2 : “);

scanf(“%d”,&y);

if(x>y) { printf(“%d > %d\n”,x,y); }

else if(x<y) { printf(“%d < %d\n”,y,x); }

else { printf(“%d = %d\n”,x,y); }

system(“pause”);

return 0;

}

ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่-เลขคี่

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

int main()

{

int x;

printf(“Input your number : “);

scanf(“%d”,&x);

if(x%2==0)

{

printf(“%d is even number\n”,x);

}

else

{

printf(“%d is odd number\n”,x);

}

system(“pause”);

return 0;

}

โจทย์ปัญหา…ตามหายอดฝีมือ!!!

          จงเขียนโปรแกรมเพื่อตัดเกรดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามรูปแบบการแสดงผลต่อไปนี้

Input your score : 79

You get B

Related Posts

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

ความรู้กับการแก้ปัญหาและสิทธิและการคุ้มครองผลงาน

เนื้อหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีคือเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้และทักษะที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนควรให้ความสำคัญก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใด ๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพียงพอสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ทำให้ผลงาน ชิ้นงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อมีองค์ความรู้แล้ว เมื่อเริ่มพัฒนาชิ้นงานก็ต้องมีทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตัด เจาะ ออกแบบ หรือการเขียนโปรแกรมก็ตาม ซึ่งจะทำให้สามารถนำความรู้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้เป็นอย่างดี แต่หากเป็นทักษะขั้นสูงหรือไม่สามารถทำด้วยตนเองได้จริง ก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญช่วยดำเนินการได้ครับ และนี่คือเอกสารที่ผมใช้บรรยายและสอนนักเรียนในครั้งนี้ครับ 1-8 ความรู้และสิทธิ โดย ณัฐพล บัวอุไร

[การออกแบบและเทคโนโลยี] “กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม” (Engineering Design Process)

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 ชิ้นงานครับ สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำโครงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการ หรือใช้เทคนิค ต้องเขียนโปรแกรมอะไรระดับสูง แต่เป็นการใช้การระดมความคิด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าไปจับหรือแสดงกระบวนการแก้ปัญหาครับ เอกสารการสอนนี้มีเนื้อหาบทเรียนมาจากหนังสือเรียน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีและตัวอย่างการทำโครงงานเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเห็นภาพได้อย่าชัดเจนครับ 1-7 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.