[MIT] Easy Calculator

Application: Calculator หรือแอพลิเคชันเครื่องคิดเลข เป็นแอพลิเคชันที่มีการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้น การเขียนคำสั่งเพื่อคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้โปรแกรมสามารถบวก ลบ คูณ และหารได้ โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ ใบความรู้ที่ 10 application calculator from Nattapon

[MIT] Application : Animals Sound

สำหรับใบความรู้นี้ จะเป็นการสอนนักเรียนให้สามารถสร้างแอพลิเคชันแสดงเสียงสัตว์ชนิดต่างๆ เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มแสดงเสียง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างหน้าจอ (Screen) ใหม่ และการเขียนคำสั่งเปิดหน้าจอแต่ละหน้าจอ ซึ่งสำหรับวิธีการสร้างครูได้อธิบายไว้ในใบความรู้ต่อไปนี้แล้วครับ สำหรับไฟล์ภาพและเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ โดยคลิก ที่นี่ ครับ ใบความรู้ที่ 9 application animals sound from Nattapon

[MIT] Application: Paint Pot 2

Application: PaintPot 2  เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก PaintPot แอพลิเคชันแรก โดยในเวอร์ชันนี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันปรับลดขนาดจุดสี และการเพิ่มปุ่มถ่ายรูปเข้าสู่โปรแกรม ใบความรู้ที่ 8 application paint pot2 from Nattapon

[MIT] Application: Paint Pot

Application: PaintPot เป็นแอพลิเคชันที่สามารถวาดภาพด้วยสีต่างๆ ลงบนพื้นที่วางที่กำหนดไว้ได้ โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ ใบความรู้ที่ 7 application paint pot from Nattapon

[MIT] Application: Talk To Me

ใบความรู้นี้จะแนะนำการสร้างแอพลิเคชัน Talk To Me ซึ่งเป็นแอพลิเคชันง่ายๆ ที่สามารถออกเสียงตามข้อความที่กำหนด โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ ใบความรู้ที่ 6 application talk to me from Nattapon

[MIT] ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT App Inventor

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม MIT AppInventor เพื่อสร้างแอพลิเคชัน โดยมีหัวข้อที่สำคัญคือ ส่วนประกอบของโปรแกรม MIT AppInventor แนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Blocks คำสั่งต่างๆ การทดสอบแอพลิเคชันที่สร้างขึ้น การ Package ไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน ใบความรู้ที่ 5 ส่วนประกอบของโปรแกรม mit app inventor from Nattapon

[MIT] เริ่มต้นสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT App Inventor

ในส่วนนี้เป็นการแนะนำนักเรียนในการเริ่มใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ และการสร้างเริ่มต้นสร้างแอพลิเคชัน ว่ามีวิธีการอย่างไร ใบความรู้ที่ 4 เริ่มต้นสร้างแอพลิเคชันด้วย mit app inventor from Nattapon

[MIT] เริ่มต้นเกี่ยวกับ MIT App Inventor 2

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้และรู้จัก MIT AppInventor ว่าคืออะไร สามารถสร้างแอพลิเคชันได้อย่างไร พร้อมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้พัฒนาแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ใบความรู้ที่ 3 เริ่มต้นเกี่ยวกับ mit app inventor 2 from Nattapon

[MIT] การวางแผนจัดทำ application

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดทำแอพลิเคชัน ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมการก่อนทำแอพลิเคชัน การทำแอพลิเคชัน และขั้นตอนหลังการผลิต โดยมีเนื้อหาตามใบความรู้ต่อไปนี้ครับ ใบความรู้ที่ 2 การวางแผนจัดทำ application from Nattapon

[MIT] หลักการและขั้นตอนการพัฒนา Application

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนการพัฒนาแอพลิเคชันด้วย MIT AppInventor นะครับ สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาแอพลิเคชันกันนะครับ ใบความรู้ที่ 1 หลักการและขั้นตอนการพัฒนา application from Nattapon