วิทยากร : โครงการพัฒนาครูการงานฯ โรงเรียนในฝัน ปี 2554

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทำงานเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โรงเรียนต้นสังกัด ซึ่งปีที่แล้วก็ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครูโรงเรียนในฝัน รุ่น 1,2 และ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บประเภท e-commerce พอมาปีนี้ก็ได้ทำงานช่วยโรงเรียนอีก แต่โปรแกรมต่างไปจากเดิมครับ ปีนี้มี 2 เรื่อง คือ โครงงานอาชีพและ mini company ซึ่งให้ทุกโรงเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และนำเสนอผลเว็บไซต์ www.osop-labschools.com ซึ่งเป็นเว็บส่วนกลางที่รวบรวมผลงานของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ แต่การอบรมทั้ง 2 รายการข้างต้นมีเนื้อหาไม่ยากนัก…

นำเสนอ Best Practice วันครู

วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครู และปีนี้เป็นปีแห่งการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นครูของแผ่นดิน ทั้งนี้โรงเรียนปทุมวิไล จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติและงานวันครูขึ้น โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีไปเข้าร่วม และผมก็ได้รับมอบหมายพิเศษจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ให้นำ Best Practice เกี่ยวกับการนำ Social media ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนไปนำเสนอในงาน ซึ่งก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ โดยได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ไปนำเสนอ ซึ่งก็มีครูจากหลายโรงเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี แต่ที่สำคัญที่อยากไปร่วมงานนี้ก็คือการได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าสมัยที่…