วิทยาการข้อมูล (Data Science) : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

เนื้อหานี้สำหรับวิชาวิทยาการข้อมูล (ว32288) ซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครับ ในส่วนนี้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form และการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเบื้องต้น โดยการเลือกกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล สำหรับบทเรียนทั้งหมด ผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์รายวิชาวิทยาการข้อมูล www.nattapon.com/data-science ติดตามได้ที่นี่ครับ 

วิทยาการข้อมูล (Data Science) : การตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูล

เนื้อหานี้สำหรับวิชาวิทยาการข้อมูล (ว32288) ซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครับ ในส่วนนี้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการตั้งคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมืออออนไลน์ เช่น Google Form ครับ สำหรับบทเรียนทั้งหมด ผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์รายวิชาวิทยาการข้อมูล www.nattapon.com/data-science ติดตามได้ที่นี่ครับ 

วิทยาการข้อมูล (Data Science) : ข้อมูลมีคุณค่า

เนื้อหานี้สำหรับวิชาวิทยาการข้อมูล (ว32288) ซึ่งเป็นวิชาเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครับ ในส่วนนี้นำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลและการมีข้อมูลอยู่ในมือทำให้เราสามารถสร้างประโยชน์หรือสร้างข้อได้เปรียบต่าง ๆ สำหรับหรือโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจของเราเองได้ สำหรับบทเรียนทั้งหมด ผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์รายวิชาวิทยาการข้อมูล www.nattapon.com/data-science ติดตามได้ที่นี่ครับ