วิทยากรไพทอน : OBEC Core Training สพฐ.

ได้รับมอบหมายงานสำคัญคือการ…