[MIT] Easy Calculator

Application: Calculator หรือแอพลิเคชันเครื่องคิดเลข เป็นแอพลิเคชันที่มีการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้น การเขียนคำสั่งเพื่อคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้โปรแกรมสามารถบวก ลบ คูณ และหารได้ โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ ใบความรู้ที่ 10 application calculator from Nattapon

สร้างความมั่งคั่งด้วยการออมกันเถอะครับ

การออมเงินหรือการเก็บเงิน ใครๆ เมื่อได้ยินแล้วคงจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายๆ จิ๊บๆ สบายๆ ใช่มั๊ยครับ แต่เชื่อมั๊ยครับว่าความยากของการออมเงิน ไม่ใช่การนำเงินเข้าไปฝากๆ ทุกเดือนๆ หรือทุกสัปดาห์ แต่เป็นการรักษาวินัยการออมให้รู้จักเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือไม่ถอนเงินออมนั้นมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะพฤติกรรมนั้น จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนความมั่งคั่งในอนาคตของเราครับ สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตครับ คุณอาจจะสงสัยว่า การออมจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร ก่อนอื่นผมขอให้ทุกท่านละความอยากรวยอย่างรวดเร็วลงก่อนครับ แล้วเราจะมองเห็นความมั่งคั่งและแนวทางในการสร้างความมั่งคั่งได้อย่างชัดเจน เพราะความอยากรวยเร็วจะทำให้เราประมาทและไม่เห็นคุณค่าของการออมทีละเล็กทีละน้อยนั่นเอง!!! แน่นอนครับการออมเพื่อสร้างความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน เราจะต้องมองกันไกลๆ มองกันนานๆ และมีวินัยและความอดทนสูงเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งถ้าหากท่านยังอายุไม่เยอะแล้วล่ะก็ หากเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ ความมั่งคั่งก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากในอนาคตแน่นอนครับ…

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ซึ่งผลการวิจัยมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)…

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ซึ่งผมเป็นครูที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5/8 from Nattapon

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนนักเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic 2010 ครับ โดยใช้ Blog ร่วมกันสื่อประเภทต่างๆ เช่น youtube, slideshare และ googledocs เป็นหลัก โดยมีรายงานการวิจัยดังนี้ครับ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ครับ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำประการใด…

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [1/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

บันทึกความดี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

บันทึกความดี ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่

การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาไทย ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครับ กับการเปลี่ยนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมคือนานอภิชาติ จีระวุฒิ มาเป็น ดร.กมล รอดคล้าย ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขา กพฐ. คนใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย ก็ได้ประกาศนโยบายทางการศึกษาดังนี้ครับ 1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นความรักชาติ และสามัคคี 2. จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะแทนโครงการแจกแท็บเล็ต 3. การลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ…