Tagged: project evaluation

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2555 5

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2555

งานวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน : กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในอนาคตของน...

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2554 0

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2554

งานวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน : กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในอนาคตของน...