การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี Download the PDF file . ภาคผนวก Download the PDF file .

การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี Download the PDF file .   ภาคผนวก Download the PDF file .

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ซึ่งผลการวิจัยมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)…

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ซึ่งผมเป็นครูที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5/8 from Nattapon

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนนักเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic 2010 ครับ โดยใช้ Blog ร่วมกันสื่อประเภทต่างๆ เช่น youtube, slideshare และ googledocs เป็นหลัก โดยมีรายงานการวิจัยดังนี้ครับ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ครับ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำประการใด…

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ from Nattapon

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือ thesis ของผมครับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ครับ หรือมีข้อแนะนำชี้แนะผมก็ยินดีน้อมรับมาปรับปรุงครับ ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง from Nattapon

งานวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาปีการศึกษา2555  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4จำนวน 47 คน  โดยใช้เครื่องมือ  ระเบียนสะสม สมุดคู่มือครูที่ปรึกษา และ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยใช from Nattapon