Tagged: รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

0

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 2/2558

รายงานการวิจัย : การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

0

การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี Download the PDF file . ภาคผนวก Download the PDF file .

0

การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี Download the PDF file .   ภาคผนวก Download the PDF file .