python วันละข้อ || จำนวนเต็มประเภทใด

เรามาทบทวนการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก ให้โปรแกรมตัดสินใจตามรูปแบบที่กำหนดกันอีกครั้งนะครับ โดยครั้งนี้จะเป็นโจทย์แบบเติมคำตอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบเลขจำนวนเต็มที่รับเข้าสู่โปรแกรมว่าเป็นจำนวนเต็มประเภทใด (จำนวนเต็มบวก, จำนวนเต็มลบ, ศูนย์)