python วันละข้อ || โปรแกรมตัดเกรด (ตรวจสอบข้อผิดพลาด)

การทำงานใด ๆ มักจะมีขอบเขตการดำเนินการจำกัด และเพื่อให้ระบบการทำงานนั้น ๆ ทำงานได้ถูกต้อง ก็ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลว่าอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่

โปรแกรมตัดเกรดก็เช่นกันครับ สมมติว่าวิชาคอมพิวเตอร์ มีการเก็บคะแนนเป็น 3 ส่วน คือ คะแนนเก็บ 50 คะแนน คะแนนกลางภาค 20 คะแนน และคะแนนปลายภาค 30 คะแนน