python วันละข้อ || ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

วันนี้มาฝึกเรียนโปรแกรมภาษาไพทอนด้วยตนเองกันนะครับ ด้วยโจทย์เรื่อง “ค่าเรียนพิเศษคณิตศาสตร์” 
โจทย์นี้เป็นการฝึกวิเคราะห์ Input -> Process -> Output เบื้องต้น ให้รู้จักการนำเข้าข้อมูล การประมวลผลอย่างง่าย และการแสดงผลครับ