python วันละข้อ || ค่าจ้างตัดหญ้า

โจทย์ python วันนี้เป็นโจทย์ง่าย ๆ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานแบบลำดับ การรับค่า การประมวลผล และแสดงผล ด้วยโจทย์คำนวณค่าจ้างตัดหญ้าครับ ลองมาทำกันได้เลย