การสร้างประโยชน์จากผลงาน (การเพิ่มมูลค่า การสร้างมูลค่า)

คลิปนี้อธิบายการสร้างประโยชน์จากผลงาน โดยการเพิ่มมูลค่า และการสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นเนื้อหารายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-5 ที่ผมได้ออกแบบหน่วยการเรียนไว้ครับ  เอกสารประกอบการบรรยาย http://dt.nattapon.com/wp-content/uploads/2021/01/DT8-การสร้างประโยชน์จากผลงาน.pdf