รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 2/2558

รายงานการวิจัย : การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแทนนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วันที่ 11 พ.ค. 2558

การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2016/04/abstact-2-2557.pdf ภาคผนวก http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2016/04/abstact-2-2557.pdf

การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2016/04/บทคัดย่อ-1-2557.pdf   ภาคผนวก http://www.nattapon.com/wp-content/uploads/2016/04/abstact-1-2557.pdf

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ซึ่งผลการวิจัยมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)…

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ซึ่งผมเป็นครูที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5/8 from Nattapon

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนนักเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic 2010 ครับ โดยใช้ Blog ร่วมกันสื่อประเภทต่างๆ เช่น youtube, slideshare และ googledocs เป็นหลัก โดยมีรายงานการวิจัยดังนี้ครับ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ครับ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำประการใด…

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ from Nattapon

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือ thesis ของผมครับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ครับ หรือมีข้อแนะนำชี้แนะผมก็ยินดีน้อมรับมาปรับปรุงครับ ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง from Nattapon

รายงานการวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยเรื่อง: รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย: นายณัฐพล บัวอุไร ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบ from Nattapon