[MIT] Easy Calculator

Application: Calculator หรือแอพลิเคชันเครื่องคิดเลข เป็นแอพลิเคชันที่มีการทำงานเกี่ยวกับการคำนวณเบื้องต้น การเขียนคำสั่งเพื่อคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้โปรแกรมสามารถบวก ลบ คูณ และหารได้ โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ ใบความรู้ที่ 10 application calculator from Nattapon