Tagged: social media

0

การอบรมสร้างรายได้จาก Social Media

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การสร้างรายได้จาก Social Media ครับ ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 100 คน และคุณครูจำนวน 10 คน วิทยา...

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 1

วิทยากรอบรม Social Media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

 สำหรับการได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้เชิญชวนและแนะนำให้ครูคณิตศาสตร์หันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ฟรีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนครับ และที่สำคัญผลจากการอบร...

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี 0

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล social media ครูคณิตศาสตร์ จ.สระบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่ครับ

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน 1

[8-10 ส.ค. 55] วิทยากรอบรม social media ให้กับคณะครูโรงเรียนในฝัน

เป็นงานประจำทุกปีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ครับ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จะทำการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาส่งเสริมทักษะของนักเรียน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากห...

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4 0

อบรม Social Media ณ สพป.กาญจบุรี เขต 4

เป็นสิ่งดีๆ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับคุณครู ในการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 4 ซึ่งผมได้รับโอกาสจากท่านศึกษานิเทศก์สิรภัทร เกิดผล ซึ่งเป็น ศน. ที่ใจดีมากสำหรับผมครับ ดูแลทั้งที่พัก อาหาร...

สพฐ. เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″ 0

สพฐ. เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″

ด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดทำโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555″ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรม Social Media นำมาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครูสังกัดสำนักงานคณะกร...

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 6

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพลตฟอร์ม (สภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน) หรือเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อม...