แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาคอมพิวเตอร์

ในหน้านี้ เป็นหน้าเว็บสำหรับเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ของผม ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมเขียนขึ้นเองให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ อาจมีข้อบกพร่องบ้างแต่ก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้ครับ

สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะประกอบไปด้วย

  • การวิเคราะห์หลักสูตร
  • โครงสร้างรายวิชา
  • คำอธิบายรายวิชา
  • การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  • แผนการจัดการเรียนรู้
  • ใบความรู้
  • ใบงาน
  • แบบทดสอบ แบบวัดผลประเมินผล ฯลฯ

วิชาภาษาซีและอัลกอริทึม

15line14hx3

วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

15line22ds6

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

15line22ds6

วิชาการสร้างงานสื่อผสม (โปรแกรม Authorware)

15line22ds6

วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (IPST Microbox)

15line22ds6