รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) [1/2556]

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

บันทึกความดี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

บันทึกความดี ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 from Nattapon

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่

การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาไทย ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครับ กับการเปลี่ยนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิมคือนานอภิชาติ จีระวุฒิ มาเป็น ดร.กมล รอดคล้าย ซึ่งหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขา กพฐ. คนใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย ก็ได้ประกาศนโยบายทางการศึกษาดังนี้ครับ 1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นความรักชาติ และสามัคคี 2. จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะแทนโครงการแจกแท็บเล็ต 3. การลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพการศึกษา 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ…