Category: ภาษาซี

2

เอกสารแบบทดสอบวิชาภาษาซีครับ

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบ และนักเรียนที่ต้องการทำแบบทดสอบใหม่เพื่อเพิ่มคะแนนของตนเอง นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ ได้เลยครับ ทั้งหมดมี 4 ครั้งด้วยกันนะครับ ดังนี้ แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 2 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 3 แบบทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ขอให้ตั้งใจ ฝึ...

0

[c language #10] คำสั่ง For

คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้ for(ค่าเริ่มต้น; ประโยคเงื่อนไข; การเพิ่มค่าจากค่าเริ่มต้นไปยังค่าสิ้นสุด) { คำสั่ง; } ตัวอย่างโปรแกรมแสดงชื่อ-นามสกุลของตนเองจำนวน 10 ครั้ง #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main() { in...

0

[c language #9] If-Else

คำสั่ง If-Else เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการใช้งาน ดังนี้ if(เงื่อนไข) { คำสั่ง1; คำสั่ง2; . คำสั่ง n; } โปรแกรมนี้จะทำคำสั่ง 1-n หรือทำคำสั่งใน { } ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง หรือ if(เงื่อนไข) { คำสั่ง 1; } else { คำสั่ง 2; } โ...

0

[c language #8] ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่นิยมใช้กันมีดังนี้ ==    ตัวดำเนินการเท่ากัน !=    ตัวดำเนินการไม่เท่ากัน >=    ตัวดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับ <=    ตัวดำเนินการน้อยกว่าหรือเท่ากับ >    ตัวดำเนินการมากกว่า <    ตัวดำเนินการน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการเปรียบเทียบว่า 10 และ 20 เท่ากั...

0

[c language #7] ตัวดำเนินการคำนวณ

ตัวดำเนินการคำนวณพื้นฐาน มีดังนี้ +   ตัวดำเนินการ     บวก –   ตัวดำเนินการ     ลบ *   ตัวดำเนินการ     คูณ /   ตัวดำเนินการ     หาร %   ตัวดำเนินการมอดูลัส (Modulus) หรือหารแล้วเอาเฉพาะเศษนั่นเอง ในการทำงานของตัวดำเนินการคอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานดังนี้ 1.      ( )           คอมพิวเตอร์จะทำ...

0

[c language #6] การรับข้อมูลเข้าทางคีย์บอร์ด

ฟังก์ชัน Scanf เป็นฟังก์ชันสำหรับรับข้อมูลจากคียร์บอร์ดเข้าสู่โปรแกรม โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ int number; scanf(“%d”, &number); บรรทัดที่ 1 : เป็นการประกาศตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก ชื่อ number บรรทัดที่ 2 : รอรับค่าทางคีย์บอร์ด (จะทำงานเมื่อกดปุ่มที่คีย์บอร์ด) โดยจะเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มไว้ที่ตัวแ...

0

[c language #5] ตัวแปรและ Text Formatting

ตัวแปร (variable) คือสิ่งที่จะช่วยเราจำค่าต่างๆ ไว้แสดงค่าหรือคำนวณภายหลัง โดยตัวแปรเหล่านี้จะเก็บค่าเอาไว้ในหน่วยความจำ (Memory) ของคอมพิวเตอร์นั่นเอง การประกาศตัวแปร (Declarations) ก่อนที่เราจะนำตัวแปรมาใช้ได้ เราต้องประกาศตัวแปรเสียก่อน โดยมีรูปแบบดังนี้ int number; char letter; ชนิดของตัวแปร Typ...