[ESP32] เขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้
วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี dashboard ให้ด้วย แก๋วเลยยย

Related Posts

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4 (มัดรวม ตชว.ม.4 ม.5 และ ม.6)

แผนกาารจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย แบบมัดรวมตัวชี้วัดตามมาตรฐาน ว 4.2 ม.4-6 มาในวิชาเดียวครับ เพื่อให้สามารถจบหลักสูตรได้ในเทอมเดียว เป็นแผนที่ผมสอนจริงตามนี้ครับ แต่อาจจะสอนไม่ทันในบางเรื่องนะ ก็ใช้วิธีการรวบเนื้อหาเอา … เหตุที่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน่วยกิตวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรายวิชาเทคโนโลยีของผมนั้นได้มา 1.5 หน่วยกิต โดยผมแบ่ง 1.0 หน่วยกิตมาเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ สอนในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 (2 คาบ/สัปดาห์)…

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (ตชว.ม.4 และ ม.5)

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 จัดทำโดยครูณัฐพล บัวอุไร เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่รวมเอาตัวชี้วัด ม.4 และ ม.5 ของมาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) มาเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เดียว เนื่องจากโรงเรียนจัดหน่วยกิตวิชาพื้นฐานสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชานี้เพียง 0.5 หน่วยกิตครับ และจัดไว้ในระดับชั้น ม.4 ครับ (สำหรับวิทยาการคำนวณ จัดวิชาพื้นฐานไว้ในระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต)…

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 2 Line Notify แจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

ตัวอย่างการพัฒนาระบบแจ้งเตือน Line Notify ด้วย Microblock ครับ … ตัวอย่างนี้ผมลองใช้ DHT22 ซึ่งเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ … การเชื่อมต่อ ขาบวกต่อเข้ากับ 3V, ขาลบต่อเข้ากับ GND และ OUT ต่อกับ GPIO4 หรือ pin D4 ของบอร์ด ESP32 ครับ ……

[ESP32 – Microblock] ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม ESP32 ด้วย Microblock … เขียนโค้ดควบคุม MCU ด้วยภาษาซี/python อาจจะไม่สนุก เด็กๆหลายคนไม่ถนัดในการพิมพ์ ทำให้เกลียดการเขียนโปรแกรมไปเลยก็ได้ … วันนี้เรามาลองใช้ Block Program เขียนคำสั่งควบคุม ESP32 กันดีกว่าครับ เพราะอยู่ในรูปแบบ Block คำสั่ง มี plugin ให้เล่นเยอะ มี…

[ESP32] เริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า ทดสอบการเชื่อมต่อและอัปโหลดโปรแกรม

การใช้งาน ESP32 การเริ่มต้นใช้งาน ตั้งค่า และทดสอบการเชื่อมต่อโดยการอัปโหลดโปรแกรม หมายเหตุ ไปที่เมนู File, Preferences วางลิงก์นี้ที่ Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

เอกสารประกอบการอบรม ESP32 (ระบบอัตโนมัติ, Line Notify, MQTT, Blynk)

เอกสารการอบรมนี้ผมจัดทำขึ้นเพื่อใช้อบรมให้ความรู้นักเรียนครับ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ หรือนำไปทดลองใช้ได้ครับ มีตัวอย่างตั้งแต่ระบบอัตโนมัติแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการพัฒนาระบบ IoT เบื้องต้น ดังนี้ครับ ESP32 โดย ณัฐพล บัวอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.