Category Archive: งานวิจัย

May 13

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ from Nattapon

May 13

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือ thesis ของผมครับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ครับ หรือมีข้อแนะนำชี้แนะผมก็ยินดีน้อมรับมาปรับปรุงครับ ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง from Nattapon

Jan 23

รายงานการวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยเรื่อง: รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย: นายณัฐพล บัวอุไร ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบ from Nattapon

Oct 13

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2555

งานวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน : กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียน 2. เพื่อประเมินกระบวนการหลักการบริหารจัดการร้านของนักเรียน 3. เพื่อประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในด้านการประกอบอาชีพ ประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2555 from Nattapon

Jun 13

งานวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาปีการศึกษา2555  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4จำนวน 47 คน  โดยใช้เครื่องมือ  ระเบียนสะสม สมุดคู่มือครูที่ปรึกษา และ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยใช from Nattapon

Sep 13

งานวิจัย: การประเมินโครงการตลาดนัดอาชีพ ปี 2554

งานวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน : กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียน 2. เพื่อประเมินกระบวนการหลักการบริหารจัดการร้านของนักเรียน 3. เพื่อประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในด้านการประกอบอาชีพ การติดตามและประเมินโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน from Nattapon