VB : ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Visual Studio 2010 เบื้องต้น

ใบความรู้นี้เป็นการแนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เบื้องต้น พร้อมกับแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมขั้นพื้นฐานครับ ใบความรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม visual studio 2010 เบื้องต้น from Nattapon