Tagged: วิทยากร

0

วิทยากรไพทอน : OBEC Core Training สพฐ.

ได้รับมอบหมายงานสำคัญคือการเป็นวิทยากรอบรมครูที่ได้รับคัดเลือกมาจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมาอบรมเป็นครูแกนนำวิทยาการคำนวณครับ ในส่วนของผมเองได้รับมอบหมายให้แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในวันที่ 8 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 21.00 น. กันเลยทีเดียว แต่การอบรมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค...

0

วิทยากร : หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูเอกชน(มัธยม) จ.ขอนแก่น

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สช. จัดการอบรมหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูเอกชนระดับมัธยมศึกษาครับ ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ได้กลับมาเมืองขอนแก่น หลังจากครั้งล่าสุดก็คือการอบรมในรายการนี้เหมือนกัน แต่เป็นระดับประถมศึกษา

0

วิทยากร : วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนเอกชนกลุ่มจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์

ได้มีโอกาสอีกครั้งในการนำเอาหลักสูตรและแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ไปแนะนำคุณครูเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ครับ หนังสือเชิญ

0

วิทยากร : หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูเอกชน(ประถม) จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 ก.ย. 2562 ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้มาบรรยายและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ร้อนเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร ครับ    

0

การอบรมสร้างรายได้จาก Social Media

ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การสร้างรายได้จาก Social Media ครับ ในการนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 100 คน และคุณครูจำนวน 10 คน วิทยา...

0

วิทยากร : การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ สพม.18

เป็นอีกครั้งที่ได้รับโอกาสให้ไปบรรยายและอธิบายเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณให้ครูมัธยมได้ทราบและนำไปจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับตัวชี้วัดครับ ครั้งนี้ได้รับโอกาสให้ไปที่ สพม.18 ที่โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี คุณครูที่เข้าร่วมก็จะเป็นคุณครูในสังกัด สพม.18 ได้แก่จังหวัดชลบุรี และระยองครับ โดยส่วนใหญ่จะเป...

0

วิทยากร : วิทยาการคำนวณ สพม.5 (สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี)

วันนี้เป็นอีกครั้งที่ได้มีโอกาสรับหน้าที่สำคัญในการเล่าเรื่องราวและความสำคัญเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ ว่าเป็นวิชาที่สำคัญอย่างไร ทำไมเราต้องเปลี่ยนหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง และเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ครบตัวชี้วัดดีครับ โดยได้มีโอกาสไปบรรยายที่โรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งจัดโดย สพม.5 ...

0

วิทยากร : วิทยาการคำนวณ สพป.สงขลา เขต 1

ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนสงขลาอีกครั้งครับ ในการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ให้กับคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ครับ (หนังสือเชิญ)

0

วิทยากร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจบุรี เขต 1 และท่าน ศน.พนภาค ผิวเกลี้ยง ไปไปแนะนำแนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปปรับการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด พร้อมกับจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม...

0

แชร์เอกสารแนวทางการจัดหลักสูตรและการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา

แชร์เอกสารสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาครับ https://drive.google.com/drive/folders/1ibBesc39vLfXKnIj_l0eG9Eg5Lx_ApHH?usp=sharing Presentation ก็อยู่ในนี้แล้ว แต่ content ไม่ค่อยมีนะครับ ใส่ไว้แต่รูปภาพประกอบการบรรยาย ถ้าจะดู content ก็ตามเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใส่ไว้ในไดฟว์ครับ คุณครูจะเอาไป...